U fokusu

Goran Sekulović: UZ NJEGOŠEV DAN

Da li je kod Njegoša srpstvo isključivo oznaka za pravoslavlje (II)

(15 riječi)

Olako postavljena i shvaćena teza da je kod Njegoša pojam srpstva apsolutno, tj. uvijek i isključivo (samo to i ništa još drugo ili više od toga) identičan sa pojmom pravoslavlja, budući da nije zasnovana na posve dublji, istiniti, temeljni, pouzdani,  objektivni način, (p)ostaje, ipak, ili baš logično i zakonito upravo zbog te olako uzete teze!, u savremenom dobu mitsko-(p)orobljivačkog karaktera i presudno makijavelistička, te kao takva proizvodi i ostavlja mogućnosti za zloupotrebu, čak i ako na prvi pogled tako ne izgleda. Uključuje voluntarizam i subjektivnost, proizvoljnost i jednostranost, potpunu neobjektivnost i relativizaciju/sebičnost/golu korisnost, kao i dva potpuno različita pristupa koji rezultiraju sa dijametralno suprotnim zaključcima, a tako se i upotrebljavala.[1] Čas kao pokušaj dokaza da su Crnogorci posebna nacija, a čas kao pokušaj dokaza sasvim suprotnog tome, tj. da je pravoslavlje ono jako vezivno tkivo i amalgam Crnogoraca i Srba koje ih najsnažnije ujedinjuje, te da su Crnogorci – Srbi! Što je najgore, ova teza ostavlja mogućnosti čak i za savremenu zloupotrebu vjerskih i etničkih osjećanja i pripadništava. Posebno je ovo karakteristično i osjetljivo za Balkan, budući da su na njemu i poslije oslobođenja, završetka ratova i povlačenja nekadašnje Turske osvajačke i okupatorske vojske, ostale da žive različite vjerske i etničke populacije. Iako su, dakle, davno prošla vremena u kojima je islam kao religija bio sredstvo u funkciji nekadašnje osvajačke politike Turske carevine, ova teza i dalje omogućava i podstiče savremene vjerske konflikte, mržnje i ratove, upravo posebno protiv islama i Muslimana/Bošnjaka. Davno prošli odnosi i sukobi prenose se i u savremeno doba i na taj način se vrši zloupotreba i Njegoševog djela, čak i za potrebe netrpeljivosti i mržnje spram islama i Muslimana/Bošnjaka, pa i genocidnih djela!?

          Sasvim suprotno od ove anticivilizacijske i antimoderne prakse, teza da je kod Njegoša pojam srpstva zapravo jedan izrazito političko-istorijski nužan i u svoje vrijeme svakako koristan, praktično-životni i realno-potrebni fenomen narodnog, nacionalnog i državnog opstanka crnogorstva u jednom određenom istorijskom periodu suprotstavljanja najezdi Turske carevine, identičan sa jednim nekadašnjim širim oslobodilačkim i univerzalnim značenjskim korpusom koji je obuhvatao i moralno dobro kao takvo, pravednu i etičku borbu, čojstvo i junaštvo, poštovanje i uvažavanje ljudskosti, čovječnosti i dostojanstva svakog pojedinca, dakako i ratnog neprijatelja bez obzira na njegovo vjersko i etničko porijeklo, onemogućava savremene zloupotrebe i negativno političko i politikantsko-klerikalno korišćenje vjere i etnije.

U prilog ove teze treba i potrebno je tumačiti i sljedeće zapažanje i mišljenje Savića Markovića Štedimlije: ''Pitanje, zašto su Crnogorci prihvatili srpsko ime u vrijeme od odlaska Crnojevića, pa do vladike Rada, koji je tome imenu dao najveću popularnost, nije ni tako jasno ni tako jednostavno. Crna Gora je bila i suviše malena da bi kao jedna nacionalna cjelina mogla, po mišljenju vladičinom, da uzdrma savjesti velikih evropskih naroda i zainteresuje ih za svoju sudbinu. Tek prikazana kao dio jednog većeg, tada porobljenog naroda, ona je mogla da to postigne. Zatim prikazujući se dijelom toga naroda, ona je mogla da sebi pribavi pravo osloboditeljke srpskoga naroda od Turaka, čime bi ujedno sebe oslobodila jedne velike napasti, koja joj je ugrožavala egzistenciju, miran život i napredak. Stoga je tada uzela srpsko ime.

Uživajući zaštitu moćne pravoslavne Rusije, a to je bila jedina zaštita Crne Gore u ono vrijeme, ona je morala da barem po spoljnoj formi održi pravoslavlje, koje je bilo crkva sa izrazito srpskom državnom i nacionalnom koncepcijom. Na taj način je ostala u najbližem srodstvu  sa Srbima, za koje se Rusija također interesirala. Da bi  ovu zaštitu mogla i dalje uživati Crna Gora se približavala onom narodu, koji je bio pravoslavni i koji je uživao ruske simpatije, a nalazio se u položaju ugroženom od istog neprijatelja kao i Crna Gora.

Da uputi sve borbene snage svoga naroda na istok, otkud je dolazio Turčin, Njegoš je morao da ukazuje na ono što tom narodu pripada, a što je Turčin zauzeo. Stoga je činio sve što je trebalo, da prisvoji Crnogorce za one srpske zemlje, koje su Turci osvojili. Iz tih razloga on je morao da naglašava da su Crnogorci Srbi i da njihova misao mora biti uvijek na ono što su im Turci oteli i prisvojili. Time je postizavao dvoje: budio je u narodu borbeni duh i osiguravao se od najezde Turaka, kojima su se borbeni Crnogorci suprotstavljali, a zatim je ukazivao na pravac, u kom treba da se proširuje crnogorska državna teritorija.

Svi su ovi razlozi eminentno političkog značaja, a oni su bili jedini uzrok što je Njegoš onako glasno istakao srpsku nacionalnost Crnogoraca. No, uprkos toga pjesnik Njegoš je u svojim literarnim djelima ostao čisti zapadnjak sa najmanje pravoslavnog u sebi. Odoljevajući glasu svoje unutrašnjosti, on nije uspio da se povede za koncepcijama, koje je u politici imao i propagirao. Glas njegovog srca odzvanjao je zapadnjački na vibracije misli, kojima je upućivao svoju zemlju ka istoku i ka Rusiji. U borbi ovih oprečnosti, kojima je nošen kroz svoj život, on ostaje tipični pretstavnik zapadnjaštva na jednom vještački zastrtom terenu duhom vizantinskog pravoslavlja.

... Posmatrajući peripetije, kroz koje je prošlo nastojanje za promjenu imena od Crvena Hrvatska u Crna Gora, dakle od imena, koje je narodu davalo karakter hrvatskog, do imena, koje mu daje karakter dijela srpskog naroda, vidimo da su presudnu ulogu igrali politički događaji i odnosi Crne Gore prema Srbiji. U tom nastojanju vidimo tri karakteristične faze. Prva faza je ona, kada je izgrađivana država Nemanjića. Crna Gora je bila već u znatnoj mjeri natrunjena Srbima iz Raške i prećutno se podavala srbiziranju, jer je u stvaranju jedne slavenske države na Balkanu vidjela najsigurniju garanciju za očuvanje svoje nezavisnosti i opstanka.

Njeno nacionalno identificiranje sa Rašanima pod srpskim imenom imalo je karakter, ne samo prihvatanja jednog zajedničkog državnog imena više kategorije, po njihovom hotimičnom shvaćanju, nego i davanje potpore Nemanji kao Zećaninu, da pozivom na nacionalno jedinstvo stvori prema vani slobodnu i nezavisnu državu.

Crnogorci su popuštali nastojanju da se napusti staro nacionalno ime pred izgledom mogućnosti stvaranja veće i jače državne zajednice, jer su u tome vidjeli pobjedu svoje koncepcije u borbi za jednu prema vani jedinstvenu i jaču državnu zajednicu. Drugu fazu karakterizira otpor prema toj zajednici, koja nije dala zadovoljenje aspiracijama Crnograca, zadovoljenje koje su oni očekivali. U ovoj fazi se primjećuje težnja za isticanjem jednog posebnog imena, jer već nije bilo ni smisla ni mogućnosti da se povrate starom, koje je bilo napušteno. Raspadom Dušanovog carstva omogućeno je ostvarenje ove težnje, jer se tada Crna Gora pojavljuje pod svojim imenom, koje joj je davalo pojam posebnosti i nezavisnosti. U ovoj fazi je Crna Gora, ondašnja Zeta, bila u opasnosti da se pretvori kao samostalna zapadnjačka zemlja u teritorijalno proširenje srpskog Dušanovog carstva, koje je u svojoj kulturnoj orijentaciji naginjalo Vizantiji. Treća faza je ona, koja traje od izdvajanja Zete iz Dušanove državne zajednice, pa do konačnog usvajanja imena Crna Gora sa srpskim nacionalnim karakterom. Za trajanja ove faze srpski narod bio je uglavnom u turskom ropstvu, bez svoje države i nezavisnosti. Slobodna Crna Gora nije imala tada bojazni za svoju egzistenciju od državne koncepcije porobljenog srpskog naroda. Opasnost je prijetila od turske državne koncepcije i najezde, kojoj je Crna Gora sada morala i radi vlastite bezbjednosti suprotstaviti svoje sile. Tada je ona bila jedina u mogućnosti da se bori za oslobođenje Srba, a na to je bila i prisiljena, jer je u njihovom oslobođenju od Turaka mogla vidjeti obezbjeđenje svoje vlastite zemlje od azijskog osvajača. Pravo rada na oslobođenju ostataka Dušanovog carstva od Turaka ona je počela izvoditi iz jedinstvenosti svog i srpskog naroda. U toj oslobodilačkoj misiji na Balkanu Crnoj Gori je bilo potrebno da se za momenat povrati opet srpskom imenu, te da time osvešta svoje pravo osloboditeljke, a s druge strane da ukazivanjem na stradanja i patnje »bratskog srpskog naroda« uzdigne duh Crnogoraca i svestrano pojača njihovu borbenu snagu u davanju otpora zajedničkom neprijatelju. Ova posljednja faza završena je onoga dana kada je Srbija, ne samo konačno postala nezavisnom državom, nego zauzela čitav svoj etnografski neprekinuti teritorij spojivši tako granice sa Crnom Gorom (1912). Toga dana prestala je djelovati ona pogonska sila, koja je održavala u životu težnju za popularizacijom i održavanjem srpskog imena u Crnoj Gori.’’[2][1] ’’Ne može, dakle, jedan princip vrijediti samo za Srbe, a ne i za Crnogorce, inače bi Srbi bili sljedbenici onoga paganskoga pravila: Načela su samo sredstva, koja nam pomažu da postignemo ono što je nama korisno, pozivajući se na njih ili odbacujući ih po potrebi, slično oružju kojim se služimo samo kada nam zatreba.’’ (Akad. prof. dr Živojin M. Perić: ’’Crna Gora u jugoslavenskoj federaciji’’, ’’DOB’’, Podgorica, 1999.g., str. 24)

[2] Savić Marković Štedimlija: ''OSNOVI CRNOGORSKOG NACIONALIZMA'', Split, 1936-37.g. 13 Komentara

토토사이트 Postavljeno 14-11-2023 05:40:44

Wow, this is fascinating reading. I am glad I found this and got to read it. 토토사이트

Odgovori ⇾

jvmLoul Postavljeno 27-08-2023 05:58:32

buy cialis online canadian pharmacy The BRAIN Initiative is extremely broad in interdisciplinary scope and will involve multiple partners both within and outside the NIH

Odgovori ⇾

먹튀검증 Postavljeno 15-08-2023 03:28:53

It’s very trouble-free to find out any matter on web as compared to books, as I found this article at this web site. 먹튀검증

Odgovori ⇾

aYYRsH Postavljeno 24-07-2023 20:47:06

Please help me decide if I should continue with the chemo is cialis generic These can be distilled into race, horse and management related risk factors that could be combined in statistical models to enable identification of individual horses that may be at increased risk of injury

Odgovori ⇾

메이저사이트 Postavljeno 14-07-2023 08:18:19

It's full of amazing data. I was impressed Your presentation has been well investigated and well written to convey your position on this to all readers. 메이저사이트

Odgovori ⇾

메이저사이트 Postavljeno 12-07-2023 03:29:09

Experience is important, but the right ideas are crucial. I admire your views on this blog. It makes me feel like I've been too narrow-minded. You're really good. 메이저사이트

Odgovori ⇾

gjXnBzv Postavljeno 11-07-2023 16:32:03

Guidelines recommend AVR for aortic stenosis patients depending on the stage of the condition image 3 and other factors walmart priligy

Odgovori ⇾

https://mymelee.com/ Postavljeno 09-06-2023 04:21:44

Thanks for fantastic info I was searching for this information for my mission. https://mymelee.com/

Odgovori ⇾

메이저사이트 Postavljeno 09-06-2023 04:21:35

So allow me to reword this…. Thank YOU for the meal!! But yeah, thanx for spending the time to discuss this matter here on your website. 메이저사이트

Odgovori ⇾

먹튀검증 Postavljeno 09-06-2023 04:21:27

I like this website because so much utile material on here : D. 먹튀검증

Odgovori ⇾

먹튀검증사이트 Postavljeno 09-06-2023 04:21:19

This piece of writing is really a good one it assists new net visitors, who are wishing in favor of blogging. 먹튀검증사이트

Odgovori ⇾

emitySiny Postavljeno 12-05-2023 01:32:19

paxil or priligy 5 mg d Laktasi 1

Odgovori ⇾

Fanito Postavljeno 15-11-2022 07:23:50

Podvala da je Njegoš genocidni pisac je sama za sebe nebuloza i najobičnija glupost. To je bilo vrijeme turskih nasrtaja na Crnu Goru što je iziskivalo potrebu njenog naroda da se odbrani. I tu se sva priča o "genocidu" završava. I danas je prisutna istoriska dilema da li je uopšte bilo istrage poturica. Pa čak i ako jeste, pitanje je koliki je obim te akcije bio. Radi se o periodu s kraja 17-og vijeka ili s početka 18-og. Nametati ovu priču danas je zla namjera da se naruše ljudski, bratski i civilizovani odnosi između muslimanskog, odnosno bošnjačkog naroda i crnogorskog. Zato tu priču treba adaktirati. Inače, pripadam onima koji vjeruju da Njegoševo srpstvo nije bio njegov doživljaj kakav velikosrbi žele da mu pripišu. Više je to kod NJegoša bila retorička nego suštinska, na osnovu fakata prihvaćena istina. Razloge za to je gospodin Sekulović iznio u ovom prilogu, citirajući Savića Markovića Štedimliju.

Odgovori ⇾

Ostavite komentar

• Redakcija zadržava puno pravo izbora komentara koji će biti objavljeni. • Komentari koji sadrže psovke, uvrede, prijetnje i govor mržnje na nacionalnoj, vjerskoj, rasnoj osnovi, kao i netolerancija svake vrste neće biti objavljeni. • Prilikom pisanje komentara vodite računa o pravopisnim i gramatičkim pravilima. • Nije dozvoljeno pisanje komentara isključivo velikim slovima niti promovisanje drugih sajtova putem linkova. • Komentari u kojima nam skrećete na slovne, tehničke i druge propuste u tekstovima, neće biti objavljeni, ali ih možete uputiti redakciji na kontakt stranici portala. • Komentare i sugestije u vezi sa uređivačkom politikom ne objavljujemo, kao i komentare koji sadrže optužbe protiv drugih osoba. • Objavljeni komentari predstavljaju privatno mišljenje autora komentara, i nisu stavovi redakcije portala. • Nijesu dozvoljeni komentari koji vrijedjaju dostojanstvo Crne Gore,nacionalnu ,rodnu i vjersku ravnopravnost ili podstice mrznja prema LGBT poulaciji.