Sagovornici

Intervju: Akademik prof. dr Danilo Radojević

ZA IZRADU CRNOGORSKE ENCIKLOPEDIJE NUŽNA JE ODLUČNOST NAUČNIKA I JASNO IZRAŽENA VOLJA VLASTI

(15 riječi)

Antologija Tužbalice Vuka Vrčevića značajno je djelo za istraživanje izražajnih osobenosti crnogorskog jezika. I u novoj Jugoslaviji crnogorski narod je, pored toga što je dobio formalnu (političku) ravnopravnost, ostao lišen identitetskih odrednica, odnosno bitnih elemenata nacionalnog bića: kulture, jezika, crkve, vlastitih istorijskih korijena... Njegoševa bibliografija u izdanju Instituta za crnogorski jezik i književnost najtrajniji je oblik obilježavanja dvjesta godina od njegovog rođenja. Saznanje o velikosrpskom nacionalnom i državnom programu Načertanija Ilije Garašanina u Crnoj Gori je periferno i nema realne ocjene koliko je on i danas aktuelan u nekom inoviranom vidu, i koliko negativno utiče na odnose u crnogorskom društvu. U situaciji kada tuđa crkva još uvijek pośeduje sve pravoslavne sakralne objekte, veliki dio kulturnih dobara koja su plod crnogorske povijesti, nepokretna imanja i kultna mjesta - ona postaje moćni faktor koji se, zlokobno osamostaljen, sarkastično nad

Akademik prof. dr Danilo Radojević

(''Crnogorski Portal'' objavljuje seriju autorskih intervjua Gorana Sekulovića sa najistaknutijim crnogorskim stvaraocima o trajno aktuelnim identitetskim pitanjima koji su objavljeni u listu ‘’Prosvjetni rad’’ u periodu od 2012. do 2016. godine. Akademik prof. dr. Danilo Radojević je nažalost u međuvremenu preminuo)

 

Akademik prof. dr Danilo Radojević, istoričar, pjesnik i prozni pisac, književni istoričar, esejista, najbolji je primjer dosljednosti, upornosti i siste­matičnosti kada je u pitanju pozitivan odnos prema crno­gorskoj nauci, prosvjeti i kul­turi. Iako je jedan od onih koji su prije pola vijeka postavljali temelje montenegristici, što je u to vrijeme doživljavano kao svojevrsna jeres, ni danas ne posustaje te uspješno i predvodnički stvaralački, i kvali­tativno i kvantitativno, parira svojim mlađim kolegama i istraživačima. Za nepune dvi­je godine od svog osnivanja, samo jedan izdavač, Institut za crnogorski jezik i književnost, objavio je ili priprema za štam­pu četiri njegove knjige - dvije autorske i dvije priređivačke. Akademik Danilo Radojević je jedan od najbeskompromi-snijih boraca za crnogorsku nacionalnu i državnu indivi­dualnost, crnogorsku jezičku, duhovnu i crkveno-vjersku su­bjektivnost i ujedno multikul-turalnost Crne Gore. Njegov naučni habitus se kreće u ve­likom rasponu od istoriograf-skih i etičkih, preko književnih i estetskih, do lingvističkih i etnoloških istraživanja.

 

Vrčević je dosljedno zapisivao crnogorski glas ś sa dva grafema, kao „šj"Knjiga „Tužbalice" Vuka Vrčevića, kritičko izdanje Institu­ta za crnogorski jezik i književ­nost, jednoga od najpoznatijih saradnika Vuka Karadžića, čije ste prvo izdanje objavili prije 25 godina u ''Pobjedi'' sadrži zna­čajan dodatak kojega nije bilo u prvome izdanju. Riječ je o prilo­ženome fototipski obrađenome rukopisu Vrčevićevih tužbalica koji ste publikovali nakon goto­vo vijek i po čamljenja u Arhivu SANU u Beogradu. Zašto se to­liko čekalo i u čemu je najveća vrijednost ove knjige?D. Radojević: Motivski i sadržajno, tužbalice psihički opterećuju pa nijesu poželjna literatura, već pretežno imaju dokumentarnu funkciju za et­nološka, sociološko-psihološka i druga istraživanja. Ośećaj težine koji tužbalice izazivaju teško je izbjeći i kad im se hlad­no analitički prilazi, kao što je to učinio Vuk Vrčević u rukopi­su antologije koju je priredio davne 1868. godine. Pri analizi rukopisa nastojao sam da ista­knem umjetničke i etičke do­mašaje tih starih crnogorskih tužilica - pjesnikinja, čije je tuženje zabilježio i na svoj način sistematizovao Vrčević. U nauci je poznato da su tužbalice naj­stariji oblik čovjekovog izliva bola. Tužbalice, koje se danas rijetko čuju, osobit su oblik ot­pora smrti, a nalazimo ih prvo kod anonimnog sumerskog pjesnika, autora Epa o Gilgamešu, iz četvrtog milenijuma stare ere. Gilgameš, pogođen bolom zbog smrti suborca Enkidua, ne miri se sa saznanjem da su bogovi odredili smrt za ljude, pa želi dokučiti tajnu vječnog života. Crnogorske tužilice su u svome suprot­stavljanju smrti nalazile izlaz u moralnim vrijednostima umr­loga koje ističu kao primjer i uzor za žive. Na taj način one su prosuđivale o životnom putu pojedinca i njegovom značaju za porodicu i zajednicu i uče­stvovale u izgrađivanju etike.

V. Vrčević je rukopis anto­logije uputio Srpskom učenom društvu, 1868. godine. Kad je osnovana Srpska akademija, i došlo do spajanja te dvije institucije, rukopis je prenijet u njen Arhiv, đe je pridružen zaostavštini Vuka Karadžića. O štampanju te zaostavštine, od 1885, starao se Državni odbor za izdavanje usmenog stvara­laštva, pod njegovijem ime­nom. Vrčević je rukopis knjige bio opremio predgovorom i objašnjenjima, što je njegov autorsko-priređivački pristup. Vjerovatno je to i razlog zašto pomenute institucije, u čijem je pošedu rukopis bio, nijesu antologiju štampale. Naime, Vrčević je, pored zapisiva­nja i upućivanja V. Karadžiću raznovrsnih djela usmenog stvaralaštva, i sam objavljivao u namjeri da ne ostane samo Vukov „saradnik". Taj njegov samostalni rad i danas izaziva otpor onih koji brane nedodir­ljivost Karadžićevog autoriteta. Pomenuti Državni odbor je i pisma Vrčevićeva štampao u VI knjizi Karadžićevih djela (1912), tako da nije učinjena njihova autonomna analiza. Vrčevićeva antologija Tužbalice značajno je djelo za istraživanje izražaj­nih osobenosti crnogorskog jezika. Važno je istaći da je on dosljedno zapisivao crnogorski glas ś sa dva grafema, kao„šj".

 

Prošle su četiri i po decenije od kada sam pisao o tretmanu Crnogoraca u udžbenicimaUspješno se bavite pro­učavanjem crnogorske istorije, države, nacije, kulture i crkve. Da li ste zadovoljni sa važećim obrazovnim programima i udž­benicima sa aspekta prisutnosti naučnih činjenica u njima?D. Radojević: Prošle su če­tiri i po decenije od kada sam pisao o tretmanu Crnogoraca u udžbenicima. Ti udžbenici bili su svjedočanstvo da je i u novoj Jugoslaviji crnogorski narod, pored toga što je dobio formalnu (političku) ravno­pravnost, ostao lišen identitetskih odrednica, odnosno bitnih elemenata nacionalnog bića: kulture, jezika, crkve, vla­stitih istorijskih korijena, i dr. Tako osakaćen, bio je odśečen od sebe i ostao bez buduć­nosti. Moram Vam kazati da se tijem problemom nijesam docnije detaljnije bavio. Znam da je o pitanju neadekvatnih sadržaja udžbenika istorije pi­sao nekoliko puta Savo Brković, u časopisu „Stvaranje", i da je bio napadan, između osta­log i kao jedan od „crnogorskih separatista". Bilo bi korisno, a i oblik vraćanja duga, ako bi te tekstove Vaš list mogao objavi­ti za današnju publiku.

 

Lažni „Tajni ugovor Crne Gore s Austrijom"odigrao je fatalnu uloguJedan ste od najminu­cioznijih poznavalaca falsifikata u nauci i kulturi kojima je cilj ne­giranje svega što je crnogorsko. Pokazali ste kako se riječ „slo­vensko" sa latinskog prevodi kao „srpsko", ali i „hrvatsko", a „udari" na crnogorsku državnost i naci­onalnost dolaze i sa velikoalban-ske pozicije. Da li postoji svijest o značaju ovih pojava?D. Radojević: Postoji više oblika falsifikata istorije, rasutih po raznoj literaturi, koje preu­zimaju ili se na njih nekritički pozivaju oni čija je „naučna" djelatnost u službi „pravdanja" agresivnog političkog djelo­vanja ili strategije asimilacije. Među tijem falsifikatima dosta je onih koji su danas u nauci otkriveni, ali se njima i dalje, u zaobilaznom (ili direktnom) obliku, služe negatori crnogor­ske povijesti. Neki od njih, kao što je, na primjer, lažni „Tajni ugovor Crne Gore s Austri­jom", odigrali su fatalnu ulogu. Kobno djelovanje pomenutog „ugovora", tokom Prvog svjet­skog rata, podijelilo je neobaviješteni crnogorski narod, a na njega se oslanjala i francuska masonerija koja je odlučivala o sudbini suverene crnogorske države. Postoji više (krupnih) falsifikata koji i danas, kao da su nedodirljivi aksiomi, prekri­vaju dio „naučne" i političke sfere. To su stereotipi: da ne postoji crnogorski jezik, da ne postoji crnogorski narod, itd. Kad ih štiti i promoviše neka (ili neke) institucija, ovi falsifikati vremenom stiču moć nad svi­ješću pojedinaca koji počinju zažeto braniti „istine". Žrtve te manipulacije ostaju bez svijesti o svome narodnom subjektu, pretvaraju se u „masu" koja može biti iskorišćena za bilo kakve i bilo čije ciljeve.

 

Proslave Njegoševih godišnjica gotovo su uvijek bile ispunjene političkim zloupotrebamaVišedecenijski ste proučavalac Njegoševog života i djela. Kako i na koji način bi se, po Vama, najbolje mogao i tre­bao obilježiti veliki crnogorski, slovenski i evropski kulturni jubi­lej - dvjesta godina od njegovog rođenja?D. Radojević: Na to Vaše pitanje teško je dati valjan od­govor. Ako govorimo o poje­dinačnim projektima kojih će svakako biti, uvjeren sam da je najavljeni poduhvat Instituta za crnogorski jezik i književ­nost, izdavanje voluminozne bibliografije našega pjesnika i državnika, u kojoj će biti obra­đeno preko trideset hiljada jedinica – jedan od najboljih i najtrajnijih oblika obilježavanja ovoga jubileja. Inače, proslave Njegoševih godišnjica gotovo su uvijek bile ispunjene poli­tičkim zloupotrebama. Tako će i ove godine, kako čujem, u Sr­biji biti proslavljan Njegoš kao značajan „srpski" pjesnik.

Čini mi se da se ovom pri­likom valja priśetiti i ocjene, iz 1925. godine, koju je dao književni kritičar Milan Bogdanović, da je te godine bila učinjena čisto politička upotre­ba Njegoša, te da ovog crno­gorskog vladara treba gledati najprije kao pjesnika. Isto tako, politička upotreba Njegoša učinjena je i 1947. godine, kada je Komitet za kulturu i umjet­nost Federativne Narodne Re­publike Jugoslavije donio od­luku da se taj Njegošev jubilej proslavi u čitavoj zemlji i odre­dio zajednički datum. Komitet je iskazao uvjerenje da obilje­žavanje godišnjice Gorskog vi­jenca može da objedini sve na­rode u zemlji! Śećanje na tako usmjerene proslave mislim da kod poštovalaca Njegoševa djela izaziva neugodnost, jer njihov efekat nije mogao biti ni približan očekivanom. Docnije su se čuli otpori u Bosni na tretman Turaka u Njegoševom djelu, kao što su izbili protesti u Hrvatskoj zbog ekraniziranja romana Bakonja fra Brne Sima Matavulja, zbog ružnog prika­zivanja pripadnika katoličke crkve u tome djelu.

Pomenuo bih ovđe i Njegoševu nagradu, osnovanu 1963. godine, koja je izazivala sporove i anticrnogorske izjave čak i nekijeh dobitnika. Kad već zborim o toj nagradi, ne mogu a da se ne osvrnem na spomen-ploče u Biljardi, na kojima su ispisana imena dobitnika, među kojima su Dobrica Ćosić i Matija Bećković, najuporniji i bezobzirni negatori crno­gorskog naroda. Prvo je bila postavljena jedna ploča, ali je vjerovatno neko pomislio da ta skupnost umanjuje značaj in­dividualne veličine stvaralaca, pa su potom postavljane po­sebne ploče. I sad je jedan zid u Biljardi naružen, pokaldrmisan. U zaštiti prvorazrednih spome­nika kulture imperativ je trajno čuvanje njihove autentičnosti, a ona je ovom memorijalnom postavkom bitno narušena. Kod neobaviještenih pośetilaca Biljarde takva postavka može izazvati utisak da su iza tijeh spomen-ploča postavlje­ne urne. Još da vam kažem da sam, poslije zemljotresa, 1979. godine, bio zadužen u institu­ciji u kojoj sam radio da, izme­đu ostalog, izradim elaborat za obnovu Biljarde. Radovi su bili počeli na osnovu netačnih podataka kad je u pitanju Njegoševa soba za audijenci­je, pa je hodnik produžen do spoljnjega zida i tako ponište­na svečana „Bilijarska sala". Na osnovu moga dokumentova-

 

„Izvanjci" su držali važne pozicije i imali pod kontrolom svaki potez crnogorske vlastiU Načertaniju srpskog političara Ilije Garašanina (srp­skom nacionalističkom velikodržavnom programu) prije više od vijek i po, zapisano je, između ostalog, i to da se Srbija ''pobri­nuti mora za nov trgovački put, koji bi Srbiju na more doveo''! Koliko je crnogorska prosvjeta, kultura i nauka informisana o ovim i sličnim, u biti i dalje aktuelnim, geopolitičkim i istorijskim namjerama i planovima?D. Radojević: Vaše pitanje me navodi da podśetim da je o tome tajnom političkom pro­gramu, sve do 1906. godine, saznavao, i radio na njegovoj realizaciji, uži sloj agenata i pri­padnika vladajućeg srpskog kruga. Pomenute godine istoričar Milenko Vukićević publikovao ga je u časopisu „Delo", što je učinio sigurno po nalogu s najvišeg mjesta, jer je to bio momenat kada se srpski kralj Petar učvrstio na osvojenom prijestolju, a uspješno djelova­nje niza tajnih militantnih or­ganizacija stvorilo priliku da se akcije četničkih jedinica, koje su od 1904. godine djelovale po Makedoniji i Kosovu, pro­šire i na druge krajeve. Došao je trenutak da se Načertanije učini javnim programom, da bi se ohrabrili neodlučni i obje­dinile pristalice u okolnijem krajevima koji su predviđeni za kooptiranje u Srbiju. Crnogor­ski Dvor i crnogorski političari nijesu znali ranije da postoji Načertanije, a kad su saznali – nijesu sačinili sopstveni (odbrambeni) politički program, već su ostali zarobljenici nere­alne i propagandom već ranije infiltrirane ideje o crnogor­skom primatu u takozvanom „srpstvu", zbog duge oslobo­dilačke borbe. Treba znati da su tada u Crnoj Gori „izvanjci" držali neke važne pozicije i da su imali pod kontrolom svaki potez crnogorske vlasti.

Što se tiče dijela pitanja o poznavanju u Crnoj Gori takvih planova, moj je utisak da je to saznanje periferno i da nema realne ocjene koliko su oni i danas aktuelni u nekom inovi­ranom vidu, i koliko negativno utiču na odnose u crnogor­skom društvu.

 

„Svetosavci" stalno svoj „crkveni" kadar uče vještini unošenja novih falsifikataP. R.: Naučnim argumen­tima ste pokazali da je pojam „svetosavlje' ostao prazna riječ kad je u pitanju hrišćanska do­gma. Crna Gora i Sveti Sava?D. Radojević: Kreatori i rea­lizatori takozvanog „svetosav­lja", ideologije Srpske pravo­slavne crkve koja je u svojoj biti politička organizacija i sekta u hrišćanstvu, postupaju prema istorijski poznatom modelu asimilacije pripadnika drugih naroda. A to znači da je proces asimilacije dovršen ako osvo­jeni populus podlegne pritis­cima i do kraja prihvati ime naroda-osvajača kao svoje, pa i kultove, jezik, istoriju i kulturu nazove njegovijem imenom. U crnogorskom slučaju to se nije desilo, a stvorena je i suverena država kao nova prijetnja. Uz intenzivno korišćenje falsifika­ta iz starije literature, „svetosavci" stalno rade na obučavanju svoga („crkvenog") kadra, uče ih vještini unošenja novih fal­sifikata jer je, u svrhu buduće ponovne realizacije velikodržavnog projekta, nužno dotući svaku pomisao o obnavljanju Crnogorske pravoslavne auto­kefalne crkve i očuvati „srpski crkveni kvasac" u projektovanim granicama. Ti se falsifikati intenzivnije javljaju kada vode­ća grupa „svetosavaca" ocijeni da se počinju konsolidovati otpori tome dugoročnom in-vazionom usmjerenju.

U situaciji kada tuđa crkva još uvijek pośeduje sve pravo­slavne sakralne objekte, veliki dio kulturnih dobara koja su plod crnogorske povijesti, ne­pokretna imanja i kultna mje­sta, - ona postaje moćni faktor koji se, zlokobno osamostaljen, sarkastično nadređuje i naj­višim državnim institucijama kao privremenim pojavama. Takav okupaciono-superiorni stav usred suverene države Crne Gore, temelji se na neinformisanosti, neodlučnosti ili nezainteresovanosti pojedina­ca iz vrha vlasti – da treba da izvršavaju sopstvene obaveze, primjenjuju pravne norme i osiguraju budućnost crnogor­skom narodu.

 

Na čelu Redakcije enciklopedije ličnost sa naučnim kredibilitetomP. R.: Šta mislite o ideji formi­ranja Leksikografskog zavoda Crne Gore, čiji bi zadatak bio da kontinuirano i na moderan na­čin prati tokove u leksikografiji, što bi rezultiralo različitim izda­njima enciklopedijskog i leksi­kografskog karaktera neophod­nim crnogorskoj nauci, prosvjeti i kulturi?D. Radojević: Kad je u pi­tanju realizacija odavno zapo­četog važnog projekta izrade crnogorskih enciklopedijskih i leksikografskih izdanja, mislim da je za to nužna odlučnost jedne grupe naučnih radnika okupljenih u redakciju, kao i jasno izražena volja vlasti koja bi pružila punu podršku. Razu­mije se da mora postojati ade­kvatan organizacioni okvir, na čijem bi čelu bila ličnost sa na­učnim kredibilitetom, koja želi da taj projekat bude valjano ostvarivan. Da li će to biti zavod koji smo već imali, ili institucija drugog imena, manje je bitno.

 

 

 

  

IZ NEKIH OD AKTUELNIH UDŽBENIKA UKLONJENI SU FALSIFIKATI O PORIJEKLU I POVIJESTI CRNOGORSKOG NARODAPoznato mi je da su iz nekih od aktuelnih udžbenika uklonjeni falsifikati o porijeklu i povijesti crnogorskog naroda. Možda bi bilo potrebno skrenuti pažnju na činjenicu da je i danas crnogor­ska dijaspora u Srbiji i Vojvodini prepuštena srpskoj asimilaciji kroz tamošnje školstvo. Primitivni­jim oblicima asimilacije bili su izloženi, kao što znate, i doseljenici iz vremena kada tamo nije bilo razvijeno školstvo, kada je bio učitelj u beogradskoj regiji izvjesni„pastir Čole". O oblicima tih starih asimilacionih pritisaka zanimljivo je pogledati jedinicu Prezime u Srpskom rječniku V. Karadžića, đe on kaže da u Crnoj Gori „narod ima prezimena", a da se u Srbiji „svaki poziva po svome ocu". Zbog toga je zatečeno stanovništvo crnogorske doseljenike „poruge radi" nazivalo po prezimeni­ma, pa su ih mnogi „malo po malo pozaboravljali".

 

ĐILAS JE PRIGOVORIO ZOGOVIĆU NA TRETMANU NJEGOŠA KAO CRNOGORSKOG PJESNIKASad se priśećam situacija koje su pratile neke ranije jubileje. Pričao mi je Radovan Zogović da je, po nalogu čelnog ideologa, Milovana Đilasa, 1947. godine napisao predgovor za Gorski vije­nac, povodom 100-godišnjice prvog objavljivanja, ali da mu je on prigovorio na tretmanu Njegoša kao crnogorskog pjesnika. Na tome se Đilas, koji je tada imao ogromnu političku moć, nije zaustavio, već je, kad je Zogović pao u nemilost i konfiniran, u knjizi „Legenda o Njegošu", koja je objavljena početkom 1952. godine, izjavio da je Radovan Zogović u pomenutom predgo­voru tvrdio da je Njegoš - a ne Marks – bio „nezamjenljivo oružje u našoj narodnooslobodilačkoj borbi", te da se„džapao" „neinteligentno i šovinistički" oko toga da je Njegoš ipak samo crnogor­ski, a ne i srpski pjesnik!

 

ZETSKA SLOVENSKA PLEMENA NA CRNOGORSKOM TLUKao primjer teškoća u kojima se nalazi kritička nauka, na­veo bih istoriju Jagoša Jovanovića „Stvaranje crnogorske drža­ve", koja je objavljena 1947. godine. Ovaj autor počeo je svoje izlaganje tačnim podatkom da su na našemu tlu bila „zetska slovenska plemena", ali to je nominiranje naišlo na otpor falsifikatora crnogorske povijesti jer se ta Jovanovićeva konstatacija suprotstavlja već ustaljenim obmanama o Crnogorcima kao „grani" na tuđemu etničkom stablu.

 

 

IMPERIJALNE IDEJE NAČERTANIJA ILIJE GARAŠANINA I LAŽNO JUGOSLAVENSTVO KRALJA ALEKSANDRA KARAĐORĐEVIĆADodao bih da ni idejni smisao toga tajnog, a zatim javnog političkog programa Načertanija Ilije Garašanina nije ostao pošteđen falsifikovanja, pa mogu navesti je­dan primjer: istoričar Dragoslav Stranjaković publikovao je Načertanije 1931. godine, sa svojim opširnim predgo­vorom, pod naslovom „Jugoslovenski nacionalni i državni program Kneževine Srbije 1844. god", u kome je falsifikovao imperijalne ideje toga spisa da bi podržao lažno jugoslavenstvo kralja Aleksandra Karađorđevića. Sa Stranjakovićem sam se poznavao i on mi je poklonio svoju „svetosavsku" brošuru (Vidovdan), a u jednom razgovoru sam ga upitao zašto je dao neadekvatan smisao Načertaniju. Odgovorio mi je otvoreno da je tada mislio kako je korisno na taj način predstaviti Garašaninov program – da bi on mogao biti osnova za tadašnju Kraljevinu Ju­goslaviju. Političku pragmatičnost ovaj autor nadredio je istoriografskoj akribičnosti.

 65 Komentara

Yskovy Postavljeno 07-08-2022 15:05:08

order cialis 10mg pills sildenafil for sale buy generic sildenafil 150mg

Odgovori ⇾

Maytwo Postavljeno 06-08-2022 08:39:57

buy diflucan online cheap ampicillin 250mg without prescription viagra professional

Odgovori ⇾

Ggtlaf Postavljeno 04-08-2022 13:08:13

buy ondansetron 4mg pills valacyclovir 500mg without prescription finasteride for sale online

Odgovori ⇾

Qgrehb Postavljeno 03-08-2022 06:34:59

order zantac 150mg for sale generic zantac 150mg buy tamsulosin 0.2mg online cheap

Odgovori ⇾

Sbpxzk Postavljeno 01-08-2022 23:54:10

oral tadalafil 5mg levaquin 250mg sale avodart medication

Odgovori ⇾

Cpmgtt Postavljeno 31-07-2022 16:46:06

order nexium sale buy promethazine 25mg online cheap order tadalafil 10mg online

Odgovori ⇾

Wlifvb Postavljeno 30-07-2022 09:13:53

female viagra sildenafil purchase losartan without prescription losartan over the counter

Odgovori ⇾

Qwunyu Postavljeno 28-07-2022 21:48:14

order accutane generic aurogra sale order aurogra 100mg for sale

Odgovori ⇾

Khyyec Postavljeno 27-07-2022 14:15:47

buy viagra 100mg online best ed pills purchase deltasone online cheap

Odgovori ⇾

Xszkbx Postavljeno 26-07-2022 06:19:40

buy generic methotrexate 10mg warfarin 5mg tablet order metoclopramide 20mg generic

Odgovori ⇾

Zfgkxo Postavljeno 24-07-2022 21:00:01

flexeril pills ketorolac pills plavix us

Odgovori ⇾

Luhdks Postavljeno 23-07-2022 08:00:42

buy generic ezetimibe 10mg new ed drugs purchase motilium online cheap

Odgovori ⇾

Icpuuk Postavljeno 21-07-2022 10:32:35

buy sildenafil generic order tadalafil sale real cialis pharmacy prescription

Odgovori ⇾

Hdqvwu Postavljeno 20-07-2022 08:18:51

order priligy 60mg sale buy allopurinol 300mg sale order zyloprim 300mg online cheap

Odgovori ⇾

Otsvod Postavljeno 19-07-2022 14:57:24

my best friend essay writing buy pregabalin 150mg online cheap order desloratadine 5mg generic

Odgovori ⇾

Unkybg Postavljeno 18-07-2022 22:59:30

buy omeprazole 20mg order lopressor online buy medrol 8mg online

Odgovori ⇾

Kbzubm Postavljeno 17-07-2022 21:48:22

order baricitinib 4mg generic - order baricitinib buy lisinopril 10mg sale

Odgovori ⇾

Kqiqtr Postavljeno 16-07-2022 01:56:17

purchase plaquenil sale - cialis for sale cenforce price

Odgovori ⇾

Crmhnq Postavljeno 15-07-2022 21:44:15

order plaquenil sale - oral cenforce buy cenforce 100mg for sale

Odgovori ⇾

Qvqddc Postavljeno 14-07-2022 01:20:16

neurontin generic - order doxycycline 100mg online ivermectin 6 mg otc

Odgovori ⇾

Wtqfxr Postavljeno 12-07-2022 10:36:59

order prednisone 40mg pills - prednisolone 40mg without prescription cheap prednisolone without prescription

Odgovori ⇾

Laarox Postavljeno 10-07-2022 23:53:41

male erection pills - buy ed pills us sildenafil 200mg kaufen ohne rezept

Odgovori ⇾

Znyzqn Postavljeno 09-07-2022 16:17:01

order fildena 100mg for sale - desyrel oral buy sildenafil 50mg generic

Odgovori ⇾

Slxqlh Postavljeno 08-07-2022 11:40:39

order flagyl 400mg online - cephalexin 125mg drug buy cephalexin 125mg pills

Odgovori ⇾

Nlgojp Postavljeno 07-07-2022 02:55:32

buy propecia sale - order ampicillin pills cipro 500mg over the counter

Odgovori ⇾

KatineKtKl Postavljeno 04-07-2022 00:12:40

play slots for free online quick hit slots on facebook instanslot

Odgovori ⇾

Woakma Postavljeno 03-07-2022 23:53:16

zofran sale - order zocor 20mg order valtrex 500mg pill

Odgovori ⇾

Bnxddc Postavljeno 02-07-2022 12:59:51

cialis tadalafil 10mg - celebrex 100mg tablet purchase flomax pill

Odgovori ⇾

KatineKtKl Postavljeno 02-07-2022 04:11:58

free slots vegas world jackpotjoy slots simslots

Odgovori ⇾

Cprqfw Postavljeno 30-06-2022 21:54:55

levaquin tablet - levofloxacin price buy tadalafil 10mg online

Odgovori ⇾

KatineKtKl Postavljeno 30-06-2022 16:22:47

lincoln slots baba slots machine games

Odgovori ⇾

Wmpqoi Postavljeno 28-06-2022 18:10:05

buy losartan without prescription - esomeprazole price order promethazine generic

Odgovori ⇾

Zxlxin Postavljeno 27-06-2022 01:03:04

order plavix 150mg generic - order plavix 150mg online cheap reglan online

Odgovori ⇾

Etpujh Postavljeno 25-06-2022 07:25:59

flexeril without prescription - gloperba tablet order inderal 10mg pill

Odgovori ⇾

Uadkbb Postavljeno 23-06-2022 13:52:46

buy accutane 20mg generic - buy amoxicillin sale order tetracycline

Odgovori ⇾

Hlwguv Postavljeno 21-06-2022 21:41:48

oral provigil - deltasone 40mg usa purchase budesonide online cheap

Odgovori ⇾

Vkurrr Postavljeno 20-06-2022 10:11:46

viagra sildenafil 200mg - buy cialis 10mg for sale order cialis pills

Odgovori ⇾

Jeexlk Postavljeno 19-06-2022 00:29:52

purchase cenforce sale - purchase domperidone pills order domperidone for sale

Odgovori ⇾

Arhamd Postavljeno 17-06-2022 23:27:39

lasix 100mg sale - buy zyloprim 300mg online doxycycline 200mg oral

Odgovori ⇾

Qcepcj Postavljeno 16-06-2022 23:44:40

order diltiazem 180mg sale - diltiazem 180mg for sale order neurontin 600mg generic

Odgovori ⇾

Cxvyjq Postavljeno 15-06-2022 20:54:52

order prednisone generic - oral orlistat 60mg buy amoxicillin 500mg

Odgovori ⇾

Gdnmxx Postavljeno 14-06-2022 00:12:52

cialis canada - order cialis 10mg online viagra 100mg over the counter

Odgovori ⇾

Prtmwu Postavljeno 12-06-2022 12:05:26

cheap levothyroxine generic - buy hydroxychloroquine 200mg hydroxychloroquine ca

Odgovori ⇾

Gypoqb Postavljeno 11-06-2022 01:06:52

ventolin pill - priligy tablet order generic dapoxetine

Odgovori ⇾

Grxgqa Postavljeno 09-06-2022 08:53:20

buy levitra 10mg generic - clomiphene sale clomiphene 50mg tablet

Odgovori ⇾

Rjxaii Postavljeno 07-06-2022 21:44:10

buy lisinopril online cheap - order tenormin 50mg generic buy tenormin generic

Odgovori ⇾

Ztzwjl Postavljeno 06-06-2022 08:01:45

purchase metformin generic - order lipitor 20mg pills amlodipine 5mg pill

Odgovori ⇾

Dxihyf Postavljeno 04-06-2022 18:05:24

purchase hydroxychloroquine - purchase plaquenil online baricitinib brand

Odgovori ⇾

Ufiajv Postavljeno 03-06-2022 02:44:55

generic lasix 100mg - buy doxycycline 100mg for sale ivermectin for humans walmart

Odgovori ⇾

Tbtzux Postavljeno 01-06-2022 10:08:23

order prednisolone 5mg generic - neurontin us buy sildenafil 150mg

Odgovori ⇾

Rcxrxj Postavljeno 30-05-2022 23:47:26

buy generic amoxicillin 1000mg - oral sildenafil 100mg sildenafil 50mg pills for men

Odgovori ⇾

Ykhhvk Postavljeno 29-05-2022 14:35:09

order prednisone 20mg online - prednisone 5mg usa cost isotretinoin 10mg

Odgovori ⇾

Tcvgaz Postavljeno 28-05-2022 05:29:14

free shipping cialis - canada pharmaceuticals online modafinil 200mg cost

Odgovori ⇾

Ivpqxn Postavljeno 26-05-2022 08:05:41

purchase doxycycline pill - doxycycline medication purchasing cialis on the internet

Odgovori ⇾

Iaqvyn Postavljeno 24-05-2022 21:21:51

ivermectin brand name - order vardenafil 20mg generic buy vardenafil online

Odgovori ⇾

Naetdz Postavljeno 23-05-2022 08:26:36

buy amoxicillin generic - buy generic amoxil 1000mg levitra 10mg canada

Odgovori ⇾

Dmxkoa Postavljeno 21-05-2022 08:56:58

acillin without prescription - order cialis generic buy cialis 10mg online

Odgovori ⇾

Nhoymx Postavljeno 19-05-2022 21:53:48

purchase ceftin without prescription - cost robaxin 500mg tadalafil price

Odgovori ⇾

Kxkrfn Postavljeno 18-05-2022 10:08:49

rhinocort us - antabuse 250mg price purchase disulfiram sale

Odgovori ⇾

Afofff Postavljeno 16-05-2022 23:18:01

sildenafil us - ivermectin rx ivermectin 3 mg without a doctor prescription

Odgovori ⇾

Gwncco Postavljeno 14-05-2022 14:12:21

order cephalexin 250mg online - erythromycin 250mg tablet erythromycin order

Odgovori ⇾

Kepndu Postavljeno 12-05-2022 07:36:19

bactrim 960mg sale - sildenafil price buy viagra 50mg for sale

Odgovori ⇾

Waojum Postavljeno 09-05-2022 17:04:46

augmentin 625mg usa - tadalafil brand tadalafil pills

Odgovori ⇾

Xlezjl Postavljeno 07-05-2022 07:15:00

order prednisolone 20mg sale - buy prednisolone 40mg online cheap cialis 20mg pills

Odgovori ⇾

Pqlymz Postavljeno 06-05-2022 00:11:55

viagra without prescription - buy sildenafil 100mg generic cheap viagra without prescription

Odgovori ⇾

Ostavite komentar

• Redakcija zadržava puno pravo izbora komentara koji će biti objavljeni. • Komentari koji sadrže psovke, uvrede, prijetnje i govor mržnje na nacionalnoj, vjerskoj, rasnoj osnovi, kao i netolerancija svake vrste neće biti objavljeni. • Prilikom pisanje komentara vodite računa o pravopisnim i gramatičkim pravilima. • Nije dozvoljeno pisanje komentara isključivo velikim slovima niti promovisanje drugih sajtova putem linkova. • Komentari u kojima nam skrećete na slovne, tehničke i druge propuste u tekstovima, neće biti objavljeni, ali ih možete uputiti redakciji na kontakt stranici portala. • Komentare i sugestije u vezi sa uređivačkom politikom ne objavljujemo, kao i komentare koji sadrže optužbe protiv drugih osoba. • Objavljeni komentari predstavljaju privatno mišljenje autora komentara, i nisu stavovi redakcije portala. • Nijesu dozvoljeni komentari koji vrijedjaju dostojanstvo Crne Gore,nacionalnu ,rodnu i vjersku ravnopravnost ili podstice mrznja prema LGBT poulaciji.